4. Apollo the dog

Name: Apollo

Owner: Courtney Little

Residence: Krebs

Favorite treat: Beggin Strips